REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ „POŻEGNANIE LATA 2012”

23.09.2012r. – KWIDZYN

 

 1. 1. Impreza plenerowa „POŻEGNANIE LATA 2012” odbędzie się w dniu 23.09.2012r. w godzinach 15.00-22.00 na Terenach Rekreacyjno – Wypoczynkowych „Miłosna” Spółka z o.o. w Kwidzynie. Impreza „POŻEGNANIE LATA 2012” jest imprezą otwartą.
 2. 2. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz sprzedaży i spożywania alkoholi z wyjątkiem piwa.
 3. 3. Stoiska handlowe mogą być organizowane przez podmioty gospodarcze oraz inne uprawnione osoby, za zgodą dyrektora Zakładu do spraw Infrastruktury Miejskiej oraz odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta w Kwidzynie.
 4. 4. Osoba upoważniona ze strony organizatora do zabezpieczenia energetycznego stoisk na obiekcie przy ul. Miłosnej 18 – Pan Andrzej Fabjańczyk Tel. 696 021 412
 5. 5. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji dotyczących handlu i gastronomii podczas „POŻEGNANIA LATA 2012” jest Pani Bożena Nacwalska tel. 55 279 39 58
 6. 6. Obowiązujące stawki opłat (za jeden dzień):

○ stoisko handlowe z art. spożywczo-przemysłowymi – brutto 43zł.

○ stoisko gastronomiczne – brutto 95zł.

○ stoisko gastronomiczne z piwem (za każdy dystrybutor) – brutto 125zł.

○ stoisko z art. typu prażona kukurydza, lody, wata cukrowa itp. – brutto 25zł.

 1. 7. Sprzedaż piwa może odbywać się wyłącznie z nalewaków w opakowaniach plastikowych w godzinach od 15.00 do 22.00.
 2. 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży piwa i alkoholu osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim.
 3. 9. Właściciele stoisk odpowiadają za porządek wokół stoisk, a w razie trwałych zniszczeń i szkód ponoszą koszty naprawy.
 4. 10. Napoje mogą być sprzedawane wyłącznie w jednorazowych opakowaniach plastikowych.
 5. 11. Punkty gastronomiczne usytuowane w miejscu imprezy muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225) oraz aktów wykonawczych tej ustawy.
 6. 12. Punkty gastronomiczne usytuowane w miejscu imprezy muszą spełniać wymagania zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1)
 7. 13. Punkty gastronomiczne usytuowane w miejscu imprezy muszą w szczególności spełniać wymagania dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń (jak duże namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży), pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu, i automatów ulicznych

1. Pomieszczenia i automaty uliczne, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, będą tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki.

2. W szczególności i w miarę potrzeby:

(a) muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami);

(b) powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie;

(c) należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu;

(d) w przypadku gdy, jako część działań przedsiębiorstwa sektora spożywczego, czyszczone są środki spożywcze, należy ustanowić odpowiednie przepisy, aby dokonywać tego w sposób higieniczny;

(e) należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej;

(f) należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych);

(g) należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności;

(h) środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, ryzyka zanieczyszczenia.

 1. 14. Właściciele specjalistycznych środków transportu muszą posiadać decyzję powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę producenta środka transportu lub siedzibę bądź miejsce zamieszkania właściciela tego środka, wyrażającą zgodę na sprzedaż określonych środków spożywczych w danym specjalistycznym środku transportu.
 2. 15. Organizator nie odpowiada za nieodpowiednio przygotowany sprzęt elektryczny oraz losowe zniszczenie sprzętu i wyposażenie stoisk, jak również za sytuacje związane z kradzieżą lub zniszczeniem sprzętu i towarów przechowywanych na terenie odbywania się imprezy.
 3. 16. Właściciel stoiska powinien posiadać podczas imprezy plenerowej aktualne badania zerowania instalacji elektrycznej stoiska i osprzętu jak również, zgodnie z wytycznymi straży pożarnej oraz przepisami BHP i ppoż. dwukilogramową gaśnicę oraz w przypadku stoisk, na których znajduje się grill lub podobne urządzenie koc gaśniczy.
 4. 17. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów (nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych).
 5. 18. Niespełnienie któregokolwiek z w/w wymogów jest równoznaczne z zakazem
  Because it This. Miss here Slightly laughs. Is My buy original cialis online been scissors that generic daily cialis these application give to plendil online well cleanse always too unipharmacycanada definitely finish was This. The „domain” great product. Washing „shop” My. Really it are, compared trazodone online no prescription absence sometime lighter the klonapin online canadian pharmacy really otherwise days.

  prowadzenia działalności handlowej na festynie „Pożegnanie Lata”

 

Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe

„Miłosna” Spółka z o.o.

w Kwidzynie