Prezes Zarządu Terenów Rekreacyjno – Wypoczynkowych „Miłosna” spółka z o.o. w Kwidzynie
Informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 21.09.2022 do dnia
12.10.2022r. wykazu zawierającego informacje :
o działce o numerze 7/215 położonej przy ul. Miłosnej 18 przeznaczonej do sprzedaży na usługi
nieuciążliwe.
Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w biurze TR-W Miłosna oraz na stronie internetowej
www.milosna.kwidzyn.pl
Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela Kierownik Ośrodka TR-W Miłosna.
55 279 39 58
ogłoszenie przetarg.

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Miłosna